SANTAVET

SANTAVET HAKKINDA

2016 yılında faaliyetlerine başlayan SANTAVET İLAÇ, ülkemizin yenilikçi ve büyüyen değeridir.

Ana faaliyet konusu Hayvan sağlığı olan SANTAVET İLAÇ, çevre sağlığı konusunda da faaliyetlerini sürdürmektedir..

SANTAVET İLAÇ; sağlıklı hayvan nesillerinin yetiştirilebilmesi amacıyla, yenilikçi ve farklı ürünlerin, yüksek kalite ile pazara sunulması konusunda hızlı adımlar atmaktadır. SANTAVET İLAÇ, üstlendiği amaç gereğince her sene kullanıcılarına yeni ürünler sunarak, zenginleşen ürün çeşitliliğiyle çözüm üretme noktasında fark yaratmaya başlamıştır. Bu hedef doğrultusunda çalışmalarına devam etmektedir.

SANTAVET İLAÇ olarak önceliğimiz Hayvan sağlığında yüksek standartlarda devamlılıktır. Biliriz ki birlikte yaşadığımız ve paylaştığımız dünyamızda sağlıklı hayvan nesilleri sağlıklı insan nesilleri için bir ön şarttır.

SANTAVET İLAÇ olarak kalite ilk önceliklerimizdendir. Hizmet verdiğimiz alanlarda Kalite temel prensiplerimizi oluşturur. GMP ve GLP standartlarında, güvenilir ürünler sunarak, müşteri odaklı şirket politikamız ile müşteri ihtiyaçlarını belirler ve en hızlı şekilde karşılamaya çalışırız. Bu amaç doğrultusunda eğitimli ve konusunda uzman personelden oluşan güçlü kadrosu ve tam teşekküllü, güncel teknoloji ile donatılmış laboratuvarları ve üretim sahaları bulunan kuruluşlar ile iş ortaklığı yapar, katma değeri yüksek ve yenilikçi ürünler geliştiririz.

Bu yaklaşımımız ile yüksek nitelikli ve güven duyulan yapımızı sürekli geliştirmeyi hedefleriz. Çalışanlarımızın ve müşterilerimizin şirketimize olan güveninin yanında ürettiğimiz ürün ve hizmetlerden de memnuniyetini arttırmak, faaliyet gösterdiğimiz alanlarda öncü olmak ana hedefimizdir.

Gelişen ve büyüyen ülkemizde sağlıklı nesiller ve yüksek katma değer üreten SANTAVET İLAÇ, üstlendiği sorumluluklarla daha fazla rol almaya devam edecektir.

SANTAVET İLAÇ SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ HAKKINDA AYDINLATMA METNİ

Aşağıda kişisel verilerinizin Santavet İlaç Sanayi Limited Şirketi (“Santavet İlaç”) tarafından ne şekilde işlendiğine ilişkin bilgiler başlıklar altında sunulmaktadır.

a) Veri Sorumlusu Hakkında

Kişisel verileriniz, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) kapsamında Santavet İlaç tarafından işlenebilecektir. Kanun kapsamında Santavet İlaç veri sorumlusu olarak kabul edilmektedir.

b) Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları

Kişisel verileriniz, Kanun’un 5 ve 6 numaralı maddelerinde listelenen kişisel verilerin işlenmesine ilişkin şartlara uygun olarak işlenmektedir.

Kişisel verilerinizin işlenmesi amaçları tahdidi olmamak üzere: Santavet İlaç’ın ya da Santavet İlaç’ın iş ortaklarının hukuki ve ticari güvenliğinin sağlanması, Santavet İlaç’ın ticari faaliyetlerinin sürdürülmesi ile Santavet İlaç’ın insan kaynakları ve istihdam politikalarının yönetilmesidir.

Kişisel verilerinizin hukuka aykırı olarak işlenmesinin ve verilerinize hukuka aykırı olarak erişilmesinin önlenmesi ve kişisel verilerinizin güvenli bir şekilde muhafaza edilmesi amacıyla her türlü gerekli teknik ve idari tedbir alınmaktadır.

c) Kişisel Verilerinizin Paylaşılması

Kişisel verileriniz, Santavet İlaç’ın hissedarlarıyla, iş ortaklarıyla, tedarikçileriyle, dış hizmet sağlayıcılarıyla ve kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile Kanun’un 8 ve 9 numaralı maddelerinde belirtilen şartlara uygun olarak paylaşılabilecektir.

Kişisel verilerinizin paylaşım amaçları tahdidi olmamak üzere: Santavet İlaç’ın ya da Santavet İlaç’ın iş ortaklarının hukuki ve ticari güvenliğinin sağlanması, Santavet İlaç’ın ticari faaliyetlerinin sürdürülmesi ile Santavet İlaç’ın insan kaynakları süreçlerinin ve istihdam politikalarının yönetilmesidir.

Kişisel verilerinizin paylaşılması halinde gerekli güvenlik önlemleri alınmaktadır.

d) Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemleri ve Bunların Hukuki Sebepleri

Santavet İlaç faaliyetlerini sürdürmek amacıyla kişisel verilerinizi, anketler, İnternet siteleri,Santavet İlaç temsilcileri ve benzeri çeşitli kanallar vasıtasıyla toplamakta ve değişik hukukisebeplerle Kanun’un 5 ve 6 numaralı maddelerinde listelenen şartlara uygun olarak işlemektedir.

e) Kişisel Verilerinize İlişkin Kanun’dan Doğan Haklarınız

Kanun gereğince kişisel verilerinize ilişkin olarak aşağıdaki haklara sahipsiniz:

  1. Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
  2. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  3. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  5. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
  6. Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesiniisteme,
  7. 5 ve 6 numaralı maddeler uyarınca yapılan işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  8. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  9. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için Santavet İlaç’a yazılı olarak başvurabilir ve söz konusu başvuruyu aşağıda belirtilen adres bilgilerine gönderebilirsiniz. Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından yeni başvuru yöntemleri belirlenmesi halinde, bu yöntemler Santavet İlaç tarafından duyurulacaktır.

Bu kapsamda yapacağınız başvurular mümkün olan en kısa zaman diliminde ve en çok 30 gün içerisinde sonuçlandırılacaktır. Söz konusu başvurular şuan için ücretsizdir. Ancak Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun ücret tarifesi belirlemesi durumunda, bu tarifeye uygun olarak ücretlendirme yapılabilecektir.

f) İletişim Bilgileri

Açıklanan haklarınızı kullanmak için gerekli kimlik bilgilerinizi, kullanmak istediğiniz hakkı ve talebinizin konusunu anlatan detaylı açıklamanızı içeren yukarıda yer alan Başvuru Formunu, bu Başvuru Formunda belirtilen adrese iadeli taahhütlü mektup kullanarak gönderebilirsiniz.